Ogłaszamy V edycję konkursu

Ogłaszamy V edycję konkursu "Piykno jest nasa Ziymia Żywiecko"

 

 

 Patronat medialny

 

 Image 

 

 

Regulamin konkursu – 2011 r

 

 

I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem „Konkursu” jest Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan. 2. Celem konkursu jest: rozwój i pielęgnacja gwary żywieckiej, promocja Żywiecczyzny, inspirowanie uczniów do intelektualnej pracy twórczej oraz budzenie poczucia dumy z własnej tradycji, ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców, prezentacja najlepszych prac na płytach CD, stronie internetowej Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, w wydawnictwie książkowym oraz w mediach II. Uczestnictwo w konkursie

 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół Żywiecczyzny (w przedziale wieku 7-19 lat) oraz pozostałych mieszkańców (wiek bez ograniczeń). 2. Prace nadsyłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi. 3. Forma literacka prac konkursowych obejmuje: w kategorii poezji - jeden wiersz, w kategorii prozy - jedno opowiadanie lub felieton, esej, satyra, humoreska, pogodka (do 2 stron formatu A-4. ) 4. W konkursie wezmą udział tylko prace napisane gwarą żywiecką. 5. Każdy z uczestników Konkursu może przedstawić tylko po jednej pracy w każdej z kategorii – w przeciwnym razie prace zostaną odrzucone 6. Jury konkursu ma prawo odrzucenia prac niezgodnych ze Statutem i Deklaracją Programową Związku Podhala 7. Osoby bezpośrednio zaangażowane w prace Komisji konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie

 

III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: dostarczenie wydruku (w ilości 1 egzemplarz) tej samej pracy dostarczenie na nośniku elektronicznym (dyskietka, płytka CD) nie publikowanego dotychczas utworu o objętości do 2 stron w formacie A-4, pisanego w postaci „word dokument”, czcionką „Times New Roman”, rozmiar 14 pkt, opatrzonego tylko nazwą konkursu, własnym godłem (znak, logo) i kategorią wiekową, w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem (znak, logo) należy podać niezbędne informacje: nazwę konkursu, pełne imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna i dostarczyć wraz z pracą na podany niżej adres, zarówno na egzemplarzu pracy jak i na zaklejonej kopercie z niezbędnymi informacjami o autorze pracy, oprócz godła (znaku, logo) należy podać dodatkowo kategorię wiekową wg punktu III/5 niniejszego regulaminu. do przesłanej na konkurs pracy, należy według uznania dołączyć słowniczek wyrazów nieznanych i mało znanych. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu. Prace należy składać lub nadsyłać do dnia 27 kwietnia 2011 r. z dopiskiem „Konkurs Literacki – V edycja”, na adres podany w końcowej części niniejszego regulaminu. IV. Wyłanianie laureatów Konkursu 1. Do interpretacji regulaminu Konkursu, oceny prac i przyznawania nagród powołane jest Jury. Jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. 2. Wiersze i opowiadania będą oceniane pod względem: oryginalności ( autorskiego, niepowtarzalnego i wyjątkowego ujęcia tematu Konkursu) wartości artystycznych i estetyki tekstu (właściwa gramatyka, rytm, składnia, różnorodność konstrukcji składniowych, ciekawe słownictwo, bogactwo form wypowiedzi), wartości językowych i gwarowych, zgodności treści prac z tematyką konkursu (za zgodność z tematem uważa się wszelkie prace opisujące piękno krajobrazu, tradycje, zwyczaje na Żywiecczyźnie i związane z Żywiecczyzną). 3. Prace oceniać będzie jury w składzie:   Przewodniczący – Marek Jurasz – Przybędza,   Członek – Małgorzata Brączek–Caputa – Nieledwia,  Członek – Jadwiga Bury – Sól,  Członek – Janina Golec – Żabnica,  Członek – Maria Jończy – Rajcza,  Członek – Maria Malowiec– Kamesznica   Członek – Urszula Kopeć – Rajcza,  Członek – Anna Matuszny – Kamesznica,  Członek – Janina Tlałka – Rajcza Dolna,  Członek – Barbara Węglarz – Milówka,  Członek – Małgorzata Grygny – Ujsoły Członek – Barbara Musur – Zwardoń

 

4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu większością punktów do dnia 20 maja 2011 r 5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach literackich (poezja, proza) i w pięciu kategoriach wiekowych: I – uczniowie szkół podstawowych (7-12 lat): uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych (7-9 lat), uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych (10-12 lat), II – młodzież gimnazjalna (13-15 lat), III – młodzież ponad gimnazjalna (16-19 lat), IV – pozostali – kategoria „dorośli” (20 lat i więcej) 6. W każdej kategorii (literackiej i wiekowej) będą przyznane nagrody rzeczowe lub finansowe za trzy kolejne miejsca oraz mogą być przyznane wyróżnienia. 7. Główną Nagrodą Konkursu w obu kategoriach będzie przyznanie najlepszym twórcom w obu kategoriach – “Złotego Pióra” Prezesa Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan. 8. Ostateczny podział nagród należy do decyzji Jury Konkursu. 9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 10. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 27 maja 2011 r. (piątek) o godz. 9.00, w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. W przypadku zmiany terminu wręczenia nagród, wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź za pośrednictwem Internetu.

 

IV. Postanowienia końcowe Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze zgodą opiekunów prawnych uczestnika i uczestników na publikację prac. Wytypowane przez Jury wiersze i opowiadania będą publikowane na łamach wydawnictw (“Podhalanin”, „Gość Niedzielny”), w innych mediach i na stronie internetowej Oddziału Górali Żywieckich ZP oraz Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „Grojcowianie” (www.grojcowianie.org) w celu promocji uzdolnionych twórców i przede wszystkim w corocznym wydawnictwie książkowym zawierającym najlepsze nadsyłane na konkurs prace. Dane osobowe wszystkich uczestników, pozyskane dla celów konkursu będą udostępniane w wydawnictwie książkowym. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji i publikacji, bez honorarium za prawa autorskie, na stronach internetowych, w mediach i w wydawnictwie książkowym, w celu promocji uzdolnionych twórców. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Prace należy wysyłać na adres: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “GROJCOWIANIE” z Wieprza 34-382 Brzuśnik 233 tel. (0-33) 8674 127 (praca) grojcowianie@grojcowianie.org z dopiskiem: „Konkurs literacki” Komisarz konkursu: Marek Jurasz Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (+48) 783 989 100 (Marek Jurasz)