ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w IV edycji konkursu literackiego

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w IV edycji konkursu literackiego

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w IV edycji konkursu literackiego organizowanego przez Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan Regulamin konkursu – 2010 r Temat konkursu: "PIYKNO JEST NASA ZIYMIA ZYWIECKO..."

 

Patronat medialny:

 

Image 

 I. Postanowienia ogólne   1. Organizatorem „Konkursu” jest Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan. 2. Celem konkursu jest: a) rozwój i pielęgnacja gwary żywieckiej, b) promocja Żywiecczyzny, c) inspirowanie uczniów do intelektualnej pracy twórczej oraz budzenie poczucia dumy z własnej tradycji, d) ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców, e) prezentacja najlepszych prac na płytach CD, stronie internetowej Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, w wydawnictwie książkowym oraz w mediach. 3. Konkurs trwa od 10 marca do 25 kwietnia 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce lub data wpływu na adres internetowy).

 

II. Uczestnictwo w konkursie   1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół Żywiecczyzny (w przedziale wieku 7-19 lat) oraz pozostałych mieszkańców (wiek bez ograniczeń). 2. Prace nadsyłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi. 3. Forma literacka prac konkursowych obejmuje: a) w kategorii poezji - jeden wiersz, b) w kategorii prozy - jedno opowiadanie lub felieton, esej, satyra, humoreska, pogodka (do 2 stron formatu A-4. ) 4. W konkursie wezmą udział tylko prace napisane gwarą żywiecką.5. Każdy z uczestników Konkursu może przedstawić tylko po jednej pracy w każdej z kategorii – w przeciwnym razie prace zostaną odrzucone 6. Jury konkursu ma prawo odrzucenia prac niezgodnych z Statutem i Deklaracją Programową Związku Podhala7. Osoby bezpośrednio zaangażowane w prace Komisji konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: dostarczenie wydruku (w ilości 1 egzemplarz) tej samej pracy dostarczenie na nośniku elektronicznym (dyskietka, płytka CD) nie publikowanego dotychczas utworu o objętości do 2 stron w formacie A-4, pisanego w postaci „word dokument”, czcionką „Times New Roman”, rozmiar 14 pkt, opatrzonego tylko nazwą konkursu, własnym godłem (znak, logo) i kategorią wiekową, w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem (znak, logo) należy podać niezbędne informacje: nazwę konkursu, pełne imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna i dostarczyć wraz z pracą na podany niżej adres, zarówno na egzemplarzu pracy jak i na zaklejonej kopercie z niezbędnymi informacjami o autorze pracy, oprócz godła (znaku, logo) należy podać dodatkowo kategorię wiekową wg punktu III/5 niniejszego regulaminu. do przesłanej na konkurs pracy, należy według uznania dołączyć słowniczek wyrazów nieznanych i mało znanych. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu. Prace należy składać lub nadsyłać do dnia 25 kwietnia 2010 r. z dopiskiem „Konkurs Literacki – IV edycja”, na adres podany w końcowej części niniejszego regulaminu. IV. Wyłanianie laureatów Konkursu 1. Do interpretacji regulaminu Konkursu, oceny prac i przyznawania nagród powołane jest Jury. Jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna. 2. Wiersze i opowiadania będą oceniane pod względem: a) oryginalności ( autorskiego, niepowtarzalnego i wyjątkowego ujęcia tematu Konkursu) b) wartości artystycznych i estetyki tekstu (właściwa gramatyka, rytm, składnia, różnorodność konstrukcji składniowych, ciekawe słownictwo, bogactwo form wypowiedzi), c) wartości językowych i gwarowych, d) zgodności treści prac z tematyką konkursu (za zgodność z tematem uważa się wszelkie prace opisujące piękno krajobrazu, tradycje, zwyczaje na Żywiecczyźnie i związane z Żywiecczyzną). 3. Prace oceniać będzie jury w składzie: Przewodniczący – Maria Malowiec– Kamesznica, Członek – Małgorzata Brączek–Caputa – Nieledwia, Członek – Jadwiga Bury – Sól, Członek – Janina Golec – Żabnica, Członek – Maria Jończy – Rajcza, Członek – Marek Jurasz – Przybędza, Członek – Urszula Kopeć – Rajcza, Członek – Anna Matuszny – Kamesznica, Członek – Janina Tlałka – Rajcza Dolna, Członek – Barbara Węglarz – Milówka, Członek – Małgorzata Grygny – Ujsoły 4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu większością punktów do dnia 20 maja 2010 r. 5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach literackich (poezja, proza) i w pięciu kategoriach wiekowych: I – uczniowie szkół podstawowych (7-12 lat): uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych (7-9 lat), uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych (10-12 lat), II – młodzież gimnazjalna (13-15 lat), III – młodzież ponad gimnazjalna (16-19 lat), 4. IV – pozostali – kategoria „dorośli” (20 lat i więcej). 6. W każdej kategorii (literackiej i wiekowej) będą przyznane nagrody rzeczowe lub finansowe za trzy kolejne miejsca oraz mogą być przyznane wyróżnienia. 7. Główną Nagrodą Konkursu w obu kategoriach będzie przyznanie najlepszym twórcom w obu kategoriach – “Złotego Pióra” Prezesa Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan. 8. Ostateczny podział nagród należy do decyzji Jury Konkursu. 9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 10. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 29 maja 2010 r. (sobota) o godz. 16.00, w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. W przypadku zmiany terminu wręczenia nagród, wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź za pośrednictwem Internetu. IV. Postanowienia końcowe Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze zgodą opiekunów prawnych uczestnika i uczestników na publikację prac. Wytypowane przez Jury wiersze i opowiadania będą publikowane na łamach wydawnictw (“Podhalanin”, „Gość Niedzielny”), w innych mediach i na stronie internetowej Oddziału Górali żywieckich ZP oraz Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „Grojcowianie” (www.grojcowianie.org) w celu promocji uzdolnionych twórców i przede wszystkim w wydawnictwie książkowym zawierającym najlepsze nadsyłane na konkurs prace. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji i publikacji, bez honorarium za prawa autorskie, na stronach internetowych, w mediach, w wydawnictwie książkowym, w celu promocji uzdolnionych twórców. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Prace należy wysyłać na adres: Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan Adam Banaś ul. Ujsolska 35 , 34-370 Rajcza tel. (0-33) 8643-120 (praca) lub (0-33) 8643-619 (dom) kom. (+48) 605 243 562 adambanas@poczta.onet.pl z dopiskiem: „Konkurs literacki” Komisarz konkursu: Maria Malowiec Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (+48) 790 462 713 (Maria Malowiec) (+48) 783 989 100 (Marek Jurasz)